انتشارات مشهور

مدیر مسئولابراهیم خانه‌زرین
تلفن09195410085 – 02537747462
یشسی02537838911
صندوق پستی37185-3396
استانقم
شهرقم
آدرسشعبه 1 کتاب زرین انتشارات: قم / مجاور حرم مطهر / مجتمع فرهنگی تجاری قدس /طبقه پایین / پلاک 5
شعبه 2 خانه کودک و نوجوان انتشارات : قم بلوار معلم / مجتمع ناشران / طبقه B / پلاک 22

برای تهیه کتاب می توانید با شماره های انتشارات مشهور تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه اینترنتی انتشارات مشهور ( کتاب زرین )

شعبه 1 کتاب زرین انتشارات: قم / مجاور حرم مطهر / مجتمع فرهنگی تجاری قدس /طبقه پایین / پلاک 5

شعبه 2 خانه کودک و نوجوان انتشارات : قم بلوار معلم / مجتمع ناشران / طبقه B / پلاک 22

شماره های تماس: 09195410085 – 02537747462